Regulamin oraz Polityka Prywatności RODO

1) Dane klienta jako sprzedawcy.

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez:

Spółdzielnia Socjalna KOFISPORT,

Prezes:Radosław Kowalczyk, v-ce prezes Kamil Karpik,

Adres rejestrowy :ul. Niemcewicza 1/71, 18-400 Łomża

NIP: 7182140011

REGON: 200852369

KRS: 0000508043

2) Rodzaj i zakres świadczonych usług.

Spółdzielnia Socjalna KOFISPORT prowadzi zajęcia z zakresu:

-korekcja wad postawy w wodzie (reedukacja posturalna)

-nauka i doskonalenie pływania

-organizacja obozów sportowych letnich oraz zimowych

-zajęcia z zakresu fizjoterapii

-nauka i doskonalenie narciarstwa zjazdowego

-nauka i doskonalenie z zakresu żeglarstwa oraz żeglarstwa deskowego

Szkoła zapewnia uczniowi kursu z zakresu nauki pływania/ reedukacji posturalnej następujące warunki nauki:nauczanie oparte jest na naukowo opracowanym systemie poziomów,z wyraźnie określonymi celami nauki;

metody nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości słuchaczy;

każdy stopień nauki kończy test określający poziom zaawansowania;

grupy dobierane na podstawie rozmów kwalifikacyjnych oraz weryfikowane podczas każdych zajęć;

-warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłata online zaliczki na zajęcia;

prowadzący posiadają odpowiednie wykształcenie(kursy Trenera,instruktora), przygotowanie i doświadczenie zawodowe;

liczba osób w grupie nie przekracza liczby podanej w informacji o kursie;

-szkoła podczas zajęć zapewnia bilet wstępu na basen 70 minut, po tym czasie naliczana jest opłata zgodnie z cennikiem basenowym;

-Czas liczony jest od przejścia przez bramkę przed szatniami. Czas zajęć liczony jest od wejścia do przebieralni 60 minut z czego same zajęcia w wodzie do 45 minut. Pozostały czas to czas na przebranie.

3) Warunki świadczenia usług droga elektroniczną.

W celu prawidłowego korzystania ze strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

a) posiadanie dostępu do sieci Internet

b ) posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji

c) posiadanie aktywnego konta e-mail.

Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony.W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań

.Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym,w szczególności:

b) naruszających dobre imię osób trzecich;

c) naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;

d) naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;

e) stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;

f) namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

4) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług 

Umowa nauki lub doskonalenia pływania (dalej:„Umowa”) zawierana jest za pomocą środków porozumiewania się n odległość,tj.za pomocą sieci internet i aplikacji ActiveNow. Akceptacja regulaminu i wpłata zaliczki jest równoznaczna z podpisaniem umowy na wpłaconą usługę zgodnie z ofertą.

1.Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.

2. Obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia.

3.Zajęcia “do odrobienia” można wykorzystać tylko fizycznie w formie zajęć poprzez aplikacje ActiveNow.

5) Tryb postępowania reklamacyjnego

1) Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.

2) Reklamacje należy składać Szkole pisemnie lub  osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany   na stronie internetowej www.kofisport.pl

3) Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamację Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.

4) Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6) Ochrona danych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOFISPORT

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOFISPORT , ul. Niemcewicza 1/71 18-400 Łomża.

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ KOFISPORT , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Danych  Osobowych Panem Kamilem Karpik , e-mail: biuro@kofisport.pl

 3. Administrator– SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOFISPORT– przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ KOFISPORT

 • realizacji umów z kontrahentami SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ KOFISPORT,

 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • Organy władz publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ KOFISPORTprzetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOFISPORT

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).

 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzanych danych osobowych,

 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma inne podstawy prawnej przetwarzania danych,

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ KOFISPORT Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.